PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

El projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible l’encapçala l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i en formen part també, l’Ajuntament de Badalona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci del Besòs i la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besós.

L’objectiu del projecte és aconseguir un territori innovador en el desenvolupament sostenible de ciutats metropolitanes, en un entorn fluvial i litoral a Catalunya.

El Litoral Besòs és un entorn únic amb la particularitat d’haver estar profundament marcat per l’activitat humana. Els efectes mediambientals de la seva història industrial, energètica i urbanística han marcat aquest territori des dels anys seixanta amb un gran impacte en la seva població, tant al voltant del riu Besòs com a tot el frontal litoral. Nombroses actuacions s’han desenvolupat des de llavors per a crear un medi ambient local més sostenible i un entorn d’oportunitats per a un nou impuls empresarial, que transformi les problemàtiques territorials en oportunitats de desenvolupament i innovació.

Per aconseguir l’objectiu es defineixen 3 actuacions a dur a terme,

1. Identificar i establir una Xarxa sobre Qualitat ambiental del litoral Besòs ( agents, empreses i entorn, i un coneixement específic de les potencialitats territorials, amb una metodologia d'anàlisis dels paràmetres de la recerca aplicada per a la sostenibilitat mediambiental del territori i la seva conversió com a Territori referent al voltant de l’Energia i els recursos naturals.

2. Dissenyar un prototip i llur metodologia de recerca científica i anàlisis de dades, per a la implantació d’un sistema de mesura per la monitorització de la qualitat de l’aigua del riu Besòs.

3. Desenvolupar solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics: disseny i metodologia per a la intervenció pilot de millora en el conjunt de l’ecosistema hídric del territori (sistema de clavegueram, aigües superficials i freàtiques i platges).

Una de les actuacions a dur a terme per aconseguir l’objectiu és monitoritzar els paràmetres de qualitat de l’aigua en diferents escales de temps i espai en relació amb el disseny de les estratègies correctes d’estudi. Hi haurà dos punts de monitorització, un al riu Besòs i l’altre al mar a la desembocadura, que permetran correlacionar els efectes entre el riu i el mar.

És desenvoluparà un sistema de mesura de la qualitat de l’aigua del riu Besòs, que proporcioni llargues series de dades amb la possibilitat de canvi d’ubicació. El sistema de monitorització serà autònom amb accés permanent i en temps real a les dades registrades utilitzant una boia en superfície ubicada a la desembocadura del riu Besòs.

SARTI desenvolupa la sensòrica que s’implementarà a la boia, i en realitza la programació i monitoratge TIC.

 

SPECIALIZATION AND TERRITORIAL COMPETITIVENESS PROJECT (PECT) LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE.

Project marc: P1. Hub of knowledge for sustainability - Applied research - Processes for the improvement and sustainable use of water and coastal resources in the Besòs environment"
Operation: 1. Research for sustainability
Action: 1.2. Sensory Monitoring of the water quality of the Besòs River
Funding entity: Funds FEDER
Financial entity code: 01-P-000804
Organization where it is developed: Government of Catalonia. Department of Social Action and Citizenship (DASC)
Beneficiaries:
  • Sant Adrià del Besòs Town Hall
  • Badalona Town Hall
  • Consortium of Besòs
  • UPC
Financing: 550.500,00 €
Start date - Final date: November 2017 to December 2020

This action is part of the challenge of the Sant Adrià Town Council and the Consorci del Besòs for the management of the municipal waterway. In the "Solutions for sustainability in the management of water resources: sustainable use of water potable", the aim is to reduce the impact of the scenarios of heavy rainfall and frequent seepage overflows, which represent poor quality scenarios. Water on the beaches near the mouth of the River Besòs, using the surplus of phreatic waters to improve the quality of the riverbed, instead of its shipment to the sewer system.

To evaluate the degree of improvement provided with this solution, action 1.2. It develops a Besòs river water quality measurement system that provides long series of data in real time and in different spaces. Two monitoring platforms are developed that have been installed in two different locations. One in the sea, in front of the mouth of the river Besòs (N1) and another at a point in the course of the river Besòs (N2).
Figure 1. Location of the measurement platforms.


Description monitoring platform N1

This monitoring platform uses a surface buoy anchored in the sea, 544 m from the mouth of the river Besòs. This monitoring platform uses a surface buoy anchored in the sea, 544 m from the mouth of the river Besòs.
Figure 2. Location of the dead weights of the buoy.


The buoy has solar panels and the accumulators necessary to provide energy to the submerged measuring instruments, and to the cellular communication systems, that goes on surface outside the water. These devices will be mainly a router with wireless communications (GSM), and a control electronics in charge of the acquisition of instrument data. The available instruments are a multi-parameter probe of the B & C Electronics company and a C3 fluorometer from the Turner Designs company. The probe allows to measure pH, conductivity, temperature, depth, oxygen dissolution, NTU and redox and the fluorometer measures cdom, refined hydrocarbons and fluorescence.

The buoy complies with the existing regulations, including the necessary day and night signaling elements.Figure 3. Buoy and location of the multiparameter and fluorometer probe.


Description monitoring platform N2

The execution of this action has as an objective to deploy a probe measuring different parameters of the water of the river Besòs. In order to carry out the deployment, a casket has been placed, with a metallic lid and closed with a key to protect against vandalism, next to the installation of the inflatable dam located on Avinguda de la Catalan 171 of Sant Adrià de Besòs.

Figure 4. Location of the chest. Avinguda de la Catalana 171 of Sant Adrià de Besòs.


From the chest, a PVC pipe of approximately 6.5 cm in internal diameter and 5 m in length, that allows you to take samples of water from the river. Inside this PVC conduction there is a sleeve where the water pressure is made for the measurement and its return is done for the conduction of PVC to the riverbed. "

Inside the chest there is the hydraulic system, where the main element is a water pump in charge of providing the water sample of the river to the multi-parameter measurement probe, and the electronic control and communications system. The multi-parameter probe equals that of the N1 platform. Figure 5 shows a block diagram inside the chest.

Figure 5. Diagram of blocks inside the chest.


All teams that are vulnerable to moisture and water are located in a sealed box of Inox inside the chest. These equipments are the batteries to provide electrical energy, a GSM communications router and a control electronics (microcontroller) in charge of:

  • The communication of the data of the multi-parametric probe with the router.
  • Store the data in case you do not have coverage.
  • Give the order of connection and disconnection of the water pump.
  • Monitor the condition of the chest (humidity sensor and water level).